We are a family based business located in Sacramento, Ca. Both my wife and I have a combine total of over 25 years in the floral industry. Our floral designs are much more than simple arrangements - every item is customized and unique to your preferences. Our floral arrangements and crafts make great gifts for you and your loved ones alike. We take pride in all of our floral arrangements and use only the freshest flowers to ensure you, our buyer, will be able to enjoy our products to the fullest. We also provide free set-up and delivery on all purchases*. The designs available on our web site is only a small portion of what we can do for you. Please feel free to contact us for more information.

Wb qhov chaw ua paj muag nyob rau Sacramento Ca. Kuv poj niam thiab kuv wb ua hauj lwm rau kev ua paj ua ke tau li 25 xyoos. nyob rau hauv tsev ua paj. Cov paj wb ua yog ua kom tau raws li nej tus yuav lub siab nyiam. Peb cov paj yog ua rau nej tus hlub, los sis tus ncaim, los sis tshoob kos. Peb ua txhua lub paj yog ua kom tus yuav txaus siab thiab siv cov paj tshiab tshiab kom kav ntev. Peb tsheem xa thiab tuaj teeb cov paj dawb yam tsis xam nqi sog*. Cov duab paj muaj nyob rau web site tsuas yog me ntsis xwb. Yog nej xav paub ntau tshaj nov, thov hu tau rau ob tug xov tooj hauv qab nov.

 

Email:

* Free deliveries must be in and around the greater Sacramento area. Deliveries outside Sacramento can be arranged and may be available for free depending on order quantity.